wat we geloven

Hoewel Vineyard-kerken in grootte en stijl kunnen verschillen, hebben we allemaal dezelfde kernopvattingen. Dit is de ‘geloofsverklaring’ van de wijngaard, waarin wordt geschetst wat wij geloven:

 

WIJ GELOVEN dat God de eeuwige koning is.[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] Hij is een oneindige, onveranderlijke geest, volmaakt in heiligheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, kracht en liefde. Van alle eeuwigheid bestaat Hij als een van de levende God in drie personen van één substantie, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, gelijk in macht en glorie.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat Gods koninkrijk eeuwigdurend is. [show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”]Van zijn troon, door Zijn Zoon, Zijn eeuwige Woord, schiep God, loopt en All That regelt bestaat: de hemelse gewesten, de engelenscharen, het heelal, de aarde, alles wat leeft en de mensheid. God heeft alle dingen heel goed gemaakt.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat God de mensheid heeft geschapen naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk, voor een relatie met zichzelf en om de aarde te regeren.[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] Onder de verleiding van Satan vielen onze oorspronkelijke ouders uit de gratie en brachten ze zonde, ziekte en Gods oordeel over de dood naar de aarde. Door de val kregen Satan en zijn demonische gastheren toegang tot Gods goede schepping. De schepping ervaart nu de gevolgen en gevolgen van de oorspronkelijke zonde van Adam. Menselijke wezens worden in zonde geboren, afhankelijk van Gods oordeel over de dood en gevangen in het duistere koninkrijk van Satan.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat God zijn heerschappij over de aarde niet heeft verlaten, die hij door zijn voorzienigheid hooghoudt.[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] Om verlossing te brengen, legde God verbonden op die zijn genade aan zondige mensen openbaarden. In zijn verbond met Abraham verbond God zich aan zijn volk Israël, beloofde hen te bevrijden van slavernij aan zonde en satan, en alle naties door hen te kwetsen.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat God, als Koning, later zijn volk verloste door zijn machtige daden uit de slavernij in Egypte en zijn verbond door Mozes vestigde, en zijn perfecte wil en onze plicht om te vervullen onthulde.[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] De wet wordt gemaakt om onder de invloed van morele verantwoordelijkheid te vallen. Door het werk van Gods Geest overtuigt het ons van onze zonden en Gods rechtvaardig oordeel tegen ons en brengt ons alleen terug naar Christus voor redding.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat Toen Israël Gods heerschappij over haar als Koning verworpen,[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] God Opgericht de monarchie in Israël en maakte een onvoorwaardelijke verbond met David, veelbelovende Zijn erfgenaam dat Gods koninkrijk heerschappij over Zijn volk als Messias voor eeuwig zou herstellen.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat God in de volheid van tijd zijn verbonden met Israël en zijn profetische beloften van verlossing eerde door alleen zijn Zoon, Jezus, in de wereld.[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] Bedacht door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, als volledig God en volledig mens in één persoon, is hij de mensheid zoals God ons bedoelde te zijn. Jezus werd gezalfd als Gods Messias en bekrachtigd door de Heilige Geest, het inwijden van Gods koninkrijk op aarde regeren, overweldigend de heerschappij van Satan door verzoeking te weerstaan, de prediking van het goede nieuws van redding, genezing van zieken, het uitdrijven van demonen en het verhogen van de doden. Door zijn discipelen bijeen te brengen, reconstrueerde hij Gods volk als zijn kerk om het instrument van zijn koninkrijk te zijn. Nadat hij voor de zonden van de wereld was gestorven, werd Jezus op de derde dag uit de dood opgewekt en voleindigde hij het verbond van zegen dat aan Abraham was gegeven.

In zijn zondeloze, volmaakte leven stelt Jezus de eisen van de wet in zijn dood aan het kruis dat hij aannam Door zijn dood aan het kruis ontwapende hij ook de demonische machten.

Het verbond met David werd vervuld in Jezus geboorte uit het huis van David, Zijn Messiaanse bediening, Zijn heerlijke opstanding uit de dood, Zijn hemelvaart en zijn huidige regel aan de rechterhand van de Vader. Als Gods Zoon en Davids erfgenaam is hij de eeuwige Messias, Koning, die Gods heerschappij voortzet gedurende elke generatie en de hele aarde vandaag.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat de Heilige Geest met Pinksteren in de kerk op de kerk werd uitgestort,[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] door gelovigen in het lichaam van Christus te dopen en de gaven van de Geest aan hen uit te geven. De Geest brengt de permanente aanwezigheid inwoning van God aan ons voor geestelijke eredienst, persoonlijke heiliging, de opbouw van de kerk, gifting ons voor de bediening en het terugdringen van het koninkrijk van Satan door de evangelisatie van de wereld door de verkondiging van het woord van Jezus en het doen van de werken van Jezus.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat de Heilige Geest in elke gelovige in Jezus Christus woont[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] en dat hij onze blijvende helper, leraar en gids is. Wij geloven in het vullen of versterken van de Heilige Geest, vaak een bewuste ervaring, voor de bediening van vandaag. Wij geloven in de huidige bediening van de Geest en in de oefening van de bijbelse gaven van de Geest. De praktijk van empowerment en de empowerment van de Geest, voor genezing, en voor erkenning en empowerment van die[/show_more]

WIJ GELOVEN dat de Heilige Geest de menselijke schrijvers van de Heilige Schrift heeft geïnspireerd,[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] zodat de Bijbel in de originele manuscripten zonder fouten is. We ontvangen de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament als laatste, absolute autoriteit, de enige onfeilbare regel van geloof en praktijk.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat de hele wereld onder de heerschappij van Satan staat[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] en dat alle mensen van nature zondaars en keuzes zijn. Alle mensen staan onder Gods rechtvaardige oordeel. Door de prediking van het Goede Nieuws van Jezus, het Koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest, God regenereert, rechtvaardigt, adopteert en heiligt door Jezus Christus de Heer redder. Hierdoor zijn ze bevrijd van Satans domein en gaan ze Gods koninkrijk binnen.[/show_more]

WIJ GELOVEN in de ene, heilige, universele kerk.[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] Allen die zich bekeren van hun zonden en Jezus belijden als heer en redder, worden wederverwekt door de Heilige Geest en het levende lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd en alle leden is.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat Jezus Christus twee verordeningen aan de kerk heeft toevertrouwd:[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] de waterdoop en het avondmaal des Heren. Beide zijn beschikbaar voor alle gelovigen.[/show_more]

WIJ GELOVEN dat het koninkrijk van God is gekomen in de bediening van onze Heer Jezus Christus,[show_more more=”lees verder” less=”verberg extra tekst” color=”#0066cc” list=”»”] Die bleef het in de bediening van de Heilige Geest door de kerk te komen, en dat het zal worden voltrokken in de heerlijke, zichtbare en triomfantelijke verschijning van Christus – Zijn keer terug naar de aarde als Koning Nadat Christus terugkeert om te regeren, zal hij leiden tot de definitieve nederlaag van Satan en al de zoon minions en werken, de opstanding van de doden, het laatste oordeel, de eeuwige zegen van de rechtvaardigen en de eeuwige bewuste straf van de goddelozen. Tot slot, God zal alles in allen en zijn koninkrijk, dat wil zeggen Zijn heerschappij en regering zijn, zal worden voldaan in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, herschapen door Zijn machtige kracht, in gerechtigheid woont en in qui qui zal hij voor altijd aanbeden.[/show_more]