Wat wij geloven en waarderen als Vineyard Church

Vineyard Brussels maakt deel uit van een verzameling kerken die de Association of Vineyard Churches wordt genoemd. Hoewel het technisch gezien geen kerkdenominatie is, zijn Vineyard-kerken onderling verbonden door relaties en gemeenschappelijk waarden. De Vineyard begon ongeveer 40 jaar geleden en heeft momenteel ongeveer 2.500 kerken wereldwijd. Wij staan bekend als "empowered evangelicals" en streven ernaar Evangelische en Pinkster/Charismatische tradities te combineren. De kerk legt de nadruk op het lijken op Christus (karaktervorming), de Schrift en de bekrachtigende aanwezigheid van de Heilige Geest in alle aspecten van het leven, de bediening in de kerk en daarbuiten.

‍"De Vineyard is Gods idee. Hij heeft ons geroepen om koninkrijksmensen te zijn, om het Koninkrijk te verkondigen én te demonstreren. Slechts de helft doen van waartoe we geroepen zijn, zou afbreuk doen aan de  boodschap van het evangelie. We moeten alles doen wat God ons opdraagt."
‍-
John Wimber

Kerkgemeenschap in aanbidding in Vineyard Brussel

Wat wij geloven

WIJ GELOVEN dat God de eeuwige koning is.

Hij is een oneindige, onveranderlijke geest, volmaakt in heiligheid, wijsheid, goedheid, rechtvaardigheid, macht en liefde. Hij heeft altijd al bestaan als de ene levende en ware God, bestaande uit drie personen in één:  de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ieder gelijk aan elkaar qua macht en heerlijkheid.

WIJ GELOVEN dat Gods koninkrijk eeuwigdurend is.

Vanaf zijn troon, door zijn Zoon, zijn eeuwige woord, schiep God alles wat bestaat, onderhoudt Hij het en regeert erover: de hemelse gewesten, de engelen, het universum, de aarde, elk levend wezen en de mensheid. Wat God schiep was door en door goed.

WIJ GELOVEN dat God zijn heerschappij over de aarde, die hij nog steeds vasthoudt door ervoor te zorgen, niet heeft opgegeven.

Om verlossing te brengen sloot God verbonden met de mensen die zijn genade aan zondige mensen zichtbaar maakten. In zijn verbond met Abraham verbond God zich met zijn volk Israël door te beloven dat Hij hen zou bevrijden uit de slavernij van zonde en Satan en dat Hij alle volken door hen zou zegenen.

WIJ GELOVEN dat God de mens naar Zijn beeld heeft geschapen, man en vrouw, om in relatie met Hem te leven en om de aarde te besturen.

Door de verleiding van Satan vielen onze voorouders buiten Gods gratie en brachten zonde, ziekte en Gods doodsoordeel op aarde. Door de zondeval kregen Satan en zijn demonen toegang tot Gods goede schepping. De schepping ervaart nu de gevolgen en effecten van Adams zonde. Mensen worden in zonde geboren, zijn onderworpen aan Gods doodsoordeel en zitten gevangen in Satans koninkrijk van duisternis.

WIJ GELOVEN dat God als Koning zijn volk later, door Zijn machtige daden,  heeft verlost uit de slavernij in Egypte en Zijn verbond met hen heeft gesloten door Mozes, door zijn volmaakte wil en onze verplichting om die te volbrengen te openbaren.

Het doel van de wet is om ons als "gevallen mensheid" bevelen te geven en ons bewust te maken van onze morele verantwoordelijkheid. Door het werk van Gods Geest in ons overtuigt de wet ons van onze zonden en van Gods rechtvaardige oordeel over ons. Ook brengt ze ons tot bij Christus (en Hem  alleen) om gered en van onze zonden bevrijd te worden.

Wij geloven dat toen Israël Gods heerschappij over haar als Koning afwees,

God vestigde de monarchie in Israël en sloot een onvoorwaardelijk verbond met David, met de belofte dat zijn erfgenaam als Messias de heerschappij van God over zijn volk voor altijd zou herstellen..

WIJ GELOVEN dat, toen de tijd gekomen was, God zijn verbonden/beloftes met Israël en zijn profetische beloften van verlossing nakwam door zijn enige Zoon, Jezus, naar de wereld te sturen.

Verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, als volledig God en volledig mens in één persoon, is hij de mens zoals God ons bedoeld had. Jezus werd gezalfd (aangeduid, geroepen) als Gods Messias en werd bekrachtigd door de Heilige Geest. Hij bracht Gods koninkrijk op aarde en overwon de heerschappij van Satan door verleidingen te weerstaan, het goede nieuws van verlossing te verkondigen, zieken te genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Door zijn discipelen te verzamelen herorganiseerde Hij Gods volk als zijn kerk die zijn koninkrijk op aarde handen en voeten gaf. Nadat hij voor de zonden van de wereld was gestorven, werd Jezus op de derde dag uit de dood opgewekt en vervulde zo het (zegen)verbond dat aan Abraham was gegeven.

In zijn zondeloze, perfecte leven deed Jezus alles wat de wet voorschreef en in zijn verzoenende dood aan het kruis nam hij Gods oordeel over de zonden, dat wij als overtreders van de wet verdienen, op zich. Door zijn dood aan het kruis ontwapende hij ook de demonische machten.

Het verbond met David werd vervuld in Jezus' geboorte als één van Davids nakomelingen, zijn Messiaanse bediening, zijn glorieuze opstanding uit de dood, zijn teruggaan naar de hemel en zijn huidige heerschappij aan de rechterhand van de Vader. Als Gods Zoon en Davids erfgenaam is Hij de eeuwige Messias, de Koning die Gods heerschappij laat doorbreken door alle generaties heen, tot op de dag van vandaag en dat over de ganse aarde. 

WIJ GELOVEN dat de Heilige Geest met Pinksteren krachtig op de kerk werd uitgestort,

gelovigen dopen zodat ze deel worden van het lichaam van Christus en de gaven van de Geest vrijgezet worden in hen. De Geest zorgt ervoor dat God zelf (blijvend) in ons aanwezig is. Hij leidt ons in aanbidding, persoonlijke heiliging, opbouwen van anderen in de kerkgemeenschap,  gaven ontvangen om te dienen en terugdringen van het koninkrijk van Satan door het evangelie te delen met de wereld (door het woord van Jezus te verkondigen en de werken van Jezus te doen).

WIJ GELOVEN dat de Heilige Geest woont in iedereen die gelooft in Jezus Christus en dat Hij onze blijvende helper, leraar en gids is.

Wij geloven dat de vervulling of bekrachtiging door de Heilige Geest vaak bewust ervaren wordt en deel uitmaakt van onze bediening in deze tijd. Wij geloven in de werking van de Heilige Geest in deze tijd en in het uitoefenen van alle bijbelse "gaven van de Geest". Wij leggen mensen de handen op als we bidden voor de bekrachtiging met de Heilige Geest, voor genezing en voor het erkennen en bekrachtigen van de leiders die God heeft aangewezen om de kerk te leiden en te dienen.

WIJ GELOVEN dat de Heilige Geest de menselijke auteurs van de Heilige Schrift inspireerde

zodat de Bijbel in de originele manuscripten geen fouten bevat. Wij nemen de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament aan als ons definitieve, absolute gezag, de enige onfeilbare maatstaf voor ons geloof en het uitleven daarvan.

WIJ GELOVEN dat de hele wereld onder de heerschappij van Satan staat en dat alle mensen van nature en uit vrije keuze zondaars zijn.

Alle mensen staan daarom onder Gods rechtvaardige oordeel. Door de prediking van het Goede Nieuws van Jezus, het Koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest, herschept (transformeert), rechtvaardigt, adopteert en heiligt God dankzij Jezus, door de Heilige Geest, iedereen die zich bekeert van zijn zonden en vertrouwt op Jezus Christus als zijn Heer en redder. Hierdoor worden zij bevrijd uit het rijk van Satan en treden zij binnen in Gods Koninkrijk.

WIJ GELOVEN in de ene, heilige, universele kerk.

Iedereen die spijt heeft van zijn zonden en erkent en zegt dat Jezus zijn Heer en Redder is, wordt door de Heilige Geest getransformeerd (opnieuw "geboren") en vormt samen met alle andere gelovigen het levende "lichaam van Christus", waarvan Jezus het hoofd is en alle gelovigen de andere lichaamsleden zijn.

WIJ GELOVEN dat Jezus Christus twee opdrachten aan de kerk heeft gegeven:

de waterdoop en het Avondmaal. Beide zijn beschikbaar voor alle gelovigen.

Wij geloven dat Gods koninkrijk is gekomen door wat onze Heer Jezus Christus kwam doen,

dat het tot uiting blijft komen in het werk van de Heilige Geest in en door de kerk heen, en dat het zal worden voltooid in de glorieuze, zichtbare en triomfantelijke verschijning van Christus - zijn terugkeer naar de aarde als Koning. Nadat Christus is teruggekeerd om te komen regeren, zal hij Satan en al zijn volgelingen en werken definitief verslaan. De doden zullen opstaan, het laatste oordeel vindt plaats, met daarna de eeuwige zegening van de rechtvaardigen en de eeuwige, bewuste bestraffing van de goddelozen. Uiteindelijk zal God alles in allen zijn en zijn koninkrijk, d.w.z. zijn heerschappij, zal realiteit worden in de nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde die Hij door zijn almacht zal herscheppen. Daar zal gerechtigheid heersen en zal God voor altijd worden aanbeden.

Onze waarden

1. Werk samen met de Heilige Geest

We hanteren niet gewoon de beste strategieën om een kerk te runnen en proberen niet gewoon te bereiken wat menselijk mogelijk is. We bidden en vinden kracht bij God zelf om te bereiken wat we menselijk gezien nooit zouden kunnen bereiken op onszelf.

2. God ervaren en aanbidden

Het koninkrijk van God is geen plek op aarde of een bepaald volk. Het is eerder een geestelijke "wereld". Als iemand het koninkrijk binnengaat, ervaart hij/zij de krachtige werkelijkheid van de drie-in-ene God - Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit betekent dat de ervaring van het koninkrijk van God (en dus de ervaring van Gods bestaan en aanwezigheid) centraal staat in ons geloof en christelijke leven.

3. Mensen verzoenen met God & de hele schepping

Jezus verzoent mensen met God, met elkaar en met de hele schepping, door verdeeldheid te zaaien tussen Joden en niet-Joden, slaven en vrijen, mannen en vrouwen. Daarom willen we helende gemeenschappen worden die zich inzetten voor verzoening, overal waar zonde en kwaad heersen. We willen diverse gemeenschappen van hoop zijn, die de kracht van het kruis beseffen om wat door de zonde gescheiden is, te verzoenen.

4. Engageren in Compassionate Ministry (werken van barmhartigheid)

Wij kijken met het mededogen van Jezus naar de verlorenen, de armen, de verstotenen en de buitenstaanders als zondaars die alleen voor God kunnen staan als ze volledig afhankelijk zijn van Gods barmhartigheid. Deze barmhartigheid kan alleen echt ontvangen worden als wij bereid zijn haar weg te geven.

Wij geloven dat bediening in Jezus' naam op concrete manieren moet worden uitgedrukt door de lokale kerk. De armen moeten worden gediend alsof ze Jezus zelf dienen. Dit is een van de onderscheidende kenmerken van een kerk die de liefde van Christus uitdrukt in een lokale gemeenschap.

5. Streef naar cultureel relevante zending in de wereld

De Kerk bestaat voor hen die ver weg van God zijn. Wij zijn geroepen om het evangelie van het koninkrijk naar alle uiteinden van de schepping te brengen, door de boodschap van Jezus getrouw te verkondigen in een taal en manieren die relevant zijn voor diverse mensen en culturen.

Om dit te bereiken stimuleren we een creatieve, ondernemende en innovatieve benadering van de bediening die trouw is aan Jezus en uitdrukking geeft aan Zijn hart om diegenen te bereiken die ver van God verwijderd zijn. Zoals de apostel Paulus zei, zijn we bereid om "alles te worden" (1 Kor. 9:19-23) voor de mensen om velen tot geloof in Christus te zien komen.