Mensen aanbidden in Vineyard Brussel

Welkom bij Vineyard Brussels - "connecting with God and people!"

Vineyard Brussels is een Belgische kerk die door de Belgische autoriteiten erkend is als lid van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België (SF). We zijn lid van de Vereniging van Vineyardkerken en, meer specifiek, van Vineyard Benelux.

Onze missie en visie

Bij Vineyard Brussels is het onze missie om de boodschap van Jezus te delen met mensen en een gastvrije gemeenschap te creëren waar iedereen Gods liefde kan ervaren. We gaan voor een stad die getransformeerd is door de kracht van het Evangelie, waar levens veranderd zijn en hoop hersteld is.

Onze geloofsovertuigingen

Wij geloven in het gezag van de Bijbel en de levensveranderende kracht van Jezus Christus.

Onze waarden

We hechten waarde aan authenticiteit,  samenzijn en verbondenheid en het streven naar Gods aanwezigheid in ons leven.

Pastor (kerkleider) in gesprek met persoon in Vineyard Brussel

VOORSTELLING VAN VINEYARD

Een korte historische schets van het ontstaan van de Vineyard-beweging wereldwijd, in de Benelux en van Vineyard Brussel zal je in staat stellen te begrijpen hoe onze roeping is ontstaan en je een idee geven van hoe we zijn gekomen waar we nu zijn.

De Vineyard-beweging werd aan het eind van de jaren '70 in de Verenigde Staten opgericht door John en Carol Wimber. Er zijn twee belangrijke dingen op te merken over de oorsprong van de Vineyardbeweging:

 1. Het was altijd John Wimbers bedoeling dat de Vineyard door en door evangelisch zou zijn, zowel wat betreft theologische oriëntatie als wat betreft het aanvaarden van de Grote Opdracht (het doel van evangelische kerken). Tegelijkertijd streefde hij echter ernaar om Pinksterervaring in dat kader op te nemen. De drijvende kracht achter deze ietwat radicale combinatie was zijn rotsvaste overtuiging dat de zogenaamde "Grote Opdracht" een oproep is tot zowel "Woorden" als "Werken" (Verkondiging en Demonstratie). Het omvat het doen van de "werken van kracht" die Jezus deed evenals het  "onderwijzen wat Hij onderwees" - waarbij de werken, door Gods genade, de woorden bevestigen.
 2. John was altijd al een avonturier geweest en geloofde dat "doen en zo  gaandeweg leren" de beste methode was en is om mensen te discipelen. Daarom was hij niet bang om een bepaalde richting in te slaan nog voordat hij die volledig begreep. Hij was ook iemand die zich altijd opstelde als een leerling.

DE GESCHIEDENIS VAN DE VINEYARDBEWEGING

In zekere zin werd Vineyard Christian Fellowship geboren vanuit een bekeringsbeweging. In 1976 begon Carol Wimber een onstilbare honger naar God te ontwikkelen. Ze zag haar eigen religieuze kennis en meningen in het licht van Zijn waarheid en begon Hem te zoeken. Carol trok zich wekenlang terug in haar slaapkamer, huilde, bekeerde zich en riep het uit naar God. Al snel verliet ze haar veilige plek en ging ze op zoek naar degenen die ze onrecht had aangedaan door hen harde en verkeerde instructies te geven. Niet lang daarna begonnen veel van deze mensen samen te komen om God te aanbidden en te bidden. Deze kleine groep leek onschuldig, maar God had Carol een visioen gegeven dat deze mensen op een dag een krachtige kerk zouden worden.

Toen deze kleine huisgroep begon te groeien, werd hun thuiskerk gealarmeerd en werd de groeiende groep gevraagd en uitgezegend om te vertrekken. Enkel wetende dat ze een nieuw passie voor God hadden ontvangen, besloten ze een poging te doen om echte, zondagse kerkdiensten te beginnen. Op Moederdag. 1977 leidde Bob Fulton de eerste bijeenkomst in Yorba Linda. Al snel gaf Carol's man, John, zijn baan bij Fuller Evangelistic Association op om de kerkgemeenschap te leiden. In 1978 was hun eerste gebouw te klein en begon de groep samen te komen in een middelbare school.

John Wimber
John Wimber

Al vroeg werd de kerk onderdeel van het Calvary Chapel systeem. Het was toen een jonge kerk, met een gemiddelde leeftijd van rond de 23 jaar. Calvary Chapel Yorba Linda, zoals ze toen heette, begon een reputatie te ontwikkelen als een kerk die een beetje "losgeslagen" was. God had hen al het belang van aanbidding geleerd. Terwijl er aanbiddingsliederen werden gezongen, soms wel een uur lang, huilden de mensen, hieven ze hun handen op en knielden ze op de grond. Niet alleen was de aanbidding een beetje buiten de gevestigde norm, maar al snel begon de kerk ook Gods bovennatuurlijke kracht te ervaren. Het werd duidelijk dat de kerk een andere richting opging dan de filosofie van Calvary Chapel. Tactvol veranderden ze hun naam naar Vineyard Christian Fellowship, de naam die gebruikt werd door een kleine groep kerken die oorspronkelijk gestart was door Kenn Gulliksen.

De kerk begon in die tijd op een verbazingwekkende manier te groeien. God begon hen te bekwamen in evangelisatie. In 1978-79 werden ongeveer 1000 mensen gedoopt en tegen de tijd dat ze eind '83 naar Anaheim verhuisden, hadden ze hun nieuwe gebouw al met 2000 mensen gevuld. Toen Anaheim hun thuis werd, zag men de effecten van het prioriseren van zending.

Wat begon als een kleine groep van 15 mensen werd een echte beweging toen de eerste Vineyardkerken zich snel begonnen te vermenigvuldigen - eerst aan de westkust van de VS, daarna over het hele land, naar Canada, Engeland en uiteindelijk over de hele wereld. Sindsdien is de beweging gegroeid en "volwassen geworden". In 1995 was Canada het eerste land waar de Vineyard een nationale vereniging werd, gevolgd door Engeland in de lente van 1996. Dit markeerde het begin van een nieuwe fase in de ontwikkeling van de Vineyard: de vorming van een vereniging van landen die door God verbonden zijn met het gemeenschappelijke doel om het koninkrijk van God uit te breiden in elk land. In 2002 waren er meer dan 1000 Vineyardkerken in meer dan 50 landen in de wereld.

Het centrale ingrediënt in het ervaren van deze gunst, zowel in het verleden als nu, is ook de sleutel tot de toekomst - een honger naar God. Deze groeide steeds meer in Carol's hart, gewoon in de privacy van haar slaapkamer. Als we ons daarop blijven richten, kunnen we zeker rekenen op zijn voortdurende genade en zegen in ons leven.

De geschiedenis van Vineyard in de BeNeLux

De oorsprong van de Vineyard in de Benelux gaat terug tot in 1987, toen Jan-Bernard Struik tijdens een conferentie in Duitsland in contact kwam met de Vineyard-beweging. Hij was zo onder de indruk dat hij het jaar daarop naar Californië ging om deel te nemen aan de Vineyard Pastors' School. In 1989 hielp hij bij het opzetten van een organisatie genaamd Kana, die in de daaropvolgende jaren conferenties organiseerde waar prominente Vineyard sprekers zoals John en Carol Wimber naar Europa kwamen.

In 1994 ontstond de eerste Vineyard-gemeente in de Benelux d.m.v. "adoptie". Het ging om de kerk die Jan-Bernard leidde in Wageningen, in het oosten van Nederland. Ongeveer 4 jaar later, in 1998, droeg Jan-Bernard het leiderschap van deze kerk over aan de leiders die hij en zijn vrouw Tineke opgeleid hadden. Zelf begonnen hij en zijn vrouw met het oprichten van een nieuwe Vineyardkerk in Utrecht. Eénmaal gevestigd werd de Utrechtse Vineyard het centrum voor de coördinatie van Vineyard Benelux. In 1997, net voordat de Utrechtse Vineyard werd geplant, werd een nieuwe Vineyard-gemeente opgericht in Zwolle, maar deze werd in 2001 gesloten. In 1999 ontstond er een Vineyard kerk in Dieren en in 2002 werd er een nieuwe kerk gestart in Rotterdam. Deze is nu ook gesloten. In 2008 werd een kerk in Kollumerzwaag een Vineyardkerk en waren er kerkplantingen in Amsterdam en Amersfoort.

Ondertussen begon de Vineyard in België, eerst in Gent in 1996, daarna bij de International Christian Fellowship (ICF) "La Vigne" in Brussel in 1997 en daarna in Antwerpen in 2000. In januari 2004 sloten wij ons aan bij de Vinyard-familie en in september 2007 werd een tweede Vineyardkerk opgericht in Gent.

In oktober 1998 werden Jan-Bernard en Tineke benoemd tot nationaal directeur van de Vineyard in de Benelux en nationaal coördinator voor Polen en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Vineyard Benelux heeft daarom een bijzondere verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de Vineyardkerken in deze vier landen. Het heeft ook contacten in Rusland.

DE GESCHIEDENIS VAN VINEYARD BRUSSELS (voorheen ICF)

Burgemeester Didier Gosuin verwelkomt onze kerk in Oudergem (2013)
Burgemeester Didier Gosuin verwelkomt onze kerk in Oudergem (2013)

International Christian Fellowship (ICF) ontstond in 1986 toen een team van vijf echtparen uit de Verenigde Staten naar België kwam met de visie om een Franstalige kerk in Brussel te stichten. Ze begonnen als christenen samen te komen in één van hun huizen. Meerderen sloten zich bij hen aan en uiteindelijk werd het duidelijk dat God een internationale kerk in het leven riep. ICF groeide gestaag en verhuisde, weg uit het huis, naar de Britse School, vervolgens naar de Duitse Kerk, toen St. Michel en toen Centre Lumen gevolgd door Ave. Franz Guillaume. Uiteindelijk kochten we een gebouw op de Vorstlaan in Oudergem, waar we nu nog steeds zijn.

In het midden van de jaren '90 had ICF contact met de Vineyardbeweging in het Verenigd Koninkrijk. Teams uit Londen bezochten België en waren een grote zegen voor ons. Onze oudsten (kerkleiders) namen veel van hun materiaal en gebruiken over, hoewel het nog niet het moment was om aan te sluiten bij de Vineyard-kerken. In 1997 voelden David Floyd (één van de oudsten van ICF) en zijn vrouw, die visie hadden om een Franstalige kerk te beginnen, zich aangemoedigd om effectief van start te gaan. David wou graag een Vineyard-gemeente stichten en met de steun van Jan-Bernard, de coördinator van Vineyard Benelux, werd deze droom werkelijkheid. De Franstalige nieuwe kerk werd toepasselijk "La Vigne" genoemd en stond onder de algemene leiding van Benelux Vineyards. ICF steunde de nieuwe kerk, maar probeerde niet om zelf deel uit te gaan maken van de Vineyard. ICF bleef verbonden met het lokale Belgische "kerk van Antiochië"-netwerk, terwijl ze nauwe contacten onderhield met de Vineyard beweging, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Benelux.

In 2002 vond het ICF-leiderschap dat de kerk eens grondig moest onderzoeken of het een mogelijkheid was om een Vineyardkerk te worden. In 2002 werden we een "vriend" van de Vineyardkerken en begonnen we veel sterkere banden op te bouwen met de "Benelux Vineyards". We moesten zowel ons geloof als onze praktijk opnieuw onder de loep nemen en kijken of we echt op één lijn zaten met de Vineyardkerken, zowel betreffende de  praktijk als relatiegewijs. In januari 2004 werden we officieel verwelkomd in de Vineyard-beweging en werden we volwaardig lid van de Association of Vineyard Churches (AVC). Vineyard Brussels is toegewijd aan het ondersteunen van christelijk zendingswerk zowel in België als in het buitenland.

(Een uitgebreidere geschiedenis van de Vineyard-beweging is te vinden in het boek "Doing Church" van Alexander Venter; of in het boek "The Quest for the Radical Middle" van Bill Jackson).

SAMENVATTING

 • 1987: International Christian Fellowship (ICF), zoals de nieuw geplante kerk toen heette, groeide al snel uit haar eerste gebouw en verhuisde naar een aantal grotere locaties in Brussel.
 • Midden jaren '90 ICF ontwikkelde contacten met de Vineyard-beweging in het Verenigd Koninkrijk. Teams bezochten België, relaties verdiepten zich en veel Vineyard-waarden en -gebruiken werden overgenomen.
 • 2002: De leiders onderzochten de mogelijkheid om een Vineyard-kerk te worden en begonnen nauwe banden op te bouwen met de Benelux Vineyards. Het werd duidelijk dat de kernwaarden van ICF overeenkwamen met die van de Vineyard-beweging.
 • Januari 2004: De kerk werd officieel verwelkomd als volwaardig lid van de Association of Vineyard Churches (AVC) en werd Vineyard Brussels.
 • December 2004: Vineyard Brussels verhuist naar een locatie in Evere, die het 24/7 huurt en waar het kantoor-, vergader- en trainingsruimte voorhande zijn.
 • April 2013: Vineyard Brussels verhuisde naar Oudergem.

Mensen van over heel Brussel en zelfs België komen momenteel naar Vineyard Brussel om elkaar zowel op zondag als doordeweeks te ontmoeten.

VINEYARD GELOOFSOVERTUIGINGEN

Vineyard Brussels maakt deel uit van een verzameling kerken die de Association of Vineyard Churches wordt genoemd. Hoewel het technisch gezien geen kerkgenootschap is, zijn Vineyard-kerken verbonden door relaties en gemeenschappelijke waarden.

De Vineyard begon ongeveer 40 jaar geleden en heeft momenteel ongeveer 2.500 kerken wereldwijd.

"De Vineyard is Gods idee. Hij heeft ons geroepen om koninkrijksmensen te zijn, om het Koninkrijk te verkondigen én te demonstreren. Slechts de helft doen van waartoe we geroepen zijn, zou afbreuk doen aan de boodschap van het evangelie. We moeten alles doen wat God ons opdraagt."
‍-John Wimber

- John Wimber

VINEYARD KERNWAARDEN

WIJ ZIJN EEN VOLK VAN HET KONINKRIJK VAN GOD DAT:

 • Samenwerken met de Heilige Geest
 • God ervaren en aanbidden
 • Mensen verzoenen met God en de hele schepping
 • Engageren in onze werken van barmhartigheid (compassionate ministry)
 • Cultureel relevante zending in de wereld nastreven

GELOOFSBELIJDENIS

WIJ GELOVEN IN:

 • God de Koning en de Heilige Drie-eenheid
 • God de Koning: De Schepper en Heerser over alle dingen
 • Het koninkrijk tegenover dat van God: Satan en de demonische machten
 • Het koninkrijk in de schepping, de zondeval en de leer van de erfzonde
 • Gods Voorzienigheid, Koninkrijkswet en Verbonden
 • Christus de Bemiddelaar en Eeuwige Koning
 • Het werk van de Heilige Geest
 • De Schrift (De Bijbel) volstaat
 • De kracht van het evangelie over het koninkrijk der duisternis
 • De Kerk: Instrument van het Koninkrijk
 • Doop en Avondmaal
 • Het Koninkrijk van God en het Laatste Oordeel

Als u meer wilt weten over onze geloofsovertuiging en waarden, kunt u het volgende downloaden Vineyard's officiële brochure.

Een geschiedenis van Gods trouw

1987

De nieuwe kerk, die bekend stond als International Christian Fellowship (ICF),  groeide al snel uit haar jasje en verhuisde naar een aantal grotere locaties in Brussel.

Midden jaren '90

ICF ontwikkelde contacten met de Vineyard-beweging in het Verenigd Koninkrijk. Teams bezochten België, relaties verdiepten zich en veel Vineyard-waarden en -werkwijzen werden overgenomen.

2002

De leiders onderzochten de mogelijkheid om een Vineyard-kerk te worden en begonnen nauwe banden op te bouwen met de Benelux Vineyards. Het werd duidelijk dat de kernwaarden van ICF overeenkwamen met die van de Vineyard-beweging.

Januari 2004

De kerk werd officieel verwelkomd als volwaardig lid van de Association of Vineyard Churches (AVC) en werd Vineyard Brussels.

December 2004

Vineyard Brussels verhuisde naar een locatie in Evere, die het 24/7 huurde en waar het kantoor-, vergader- en trainingsruimte beschikbaar waren.

April 2013

Vineyard Brussels verhuisde naar Oudergem

Hedendaags

Een plek voor iedereen

Mensen van overal in de stad en zelfs uit heel België komen naar Vineyard Brussel om elkaar te ontmoeten, zowel op zondag als doordeweeks.

Word lid van onze levendige kerkgemeenschap

Ontdek de vreugde van aanbidding en samenzijn in Vineyard Brussels.

Samenzijn buiten bij de kerk. Vineyard Brussels